SFS 1982:91

820091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:91

om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för

Utkom från trycket

vård av barn, m. m.;

den i6 mars m i

utfärdad den 24 februari 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 och 14 §§ lagen (1978:410) om

rätt till ledighet för vård av barn, m. m.'^ skall ha nedan angivna lydelse.

5 § Som villkor för rätt till ledighet gäller, att arbetstagaren vid ledighe­
tens början varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex måna­

derna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Vid

beräkningen av anställningstid tillämpas 3 § första stycket lagen (1982: 80)
om anställningsskydd.

Det i för sta stycket angivna villkoret gäller ej för rätt till ledighet under

tid, då arbetstagaren uppbär

1. föräldrapenning för tillfällig vård av barn enligt 4 kap. 8 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring,

2. särskild föräldrapenning för ändamål som anges i 4 kap. 11 § fjärde

stycket samma lag.

Villkoret gäller ej heller för rätt till ledighet som avses i 4 § a ndra styc­

ket.

14 § Mål om tillämpning av denna lag ha ndläggs enligt lagen (1974: 371)

om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anl edning av uppsägning eller avskedande, skall 34 och

35 §§, 37 §, 38 § andra s tycket andra meningen, 39-42 §§ samt 43 § första

stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställ­

ningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan ta lan tillämpas 64-66

' Prop. 1981/82:71, AU ll,rskrl53.

Lagen omtryckt 1979:645.

245

ij»

t

V

i '

\

¬

background image

\

SFS 1982:91

och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbe tslivet på motsva­

rande sätt.

Denna lag träder i k raft den 1 april 1982.

På regeringens vägnar

INGEMAR ELIASSON

Lars Lunning
(Arbetsmarknadsdepartementet)

O

i>P-

&

c:i^'

II�3

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt