SFS 1978:410

780410.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978: 410

Lag

utkom från trycket

O�� ^ätt tSII ledig het f�F vård a v barn, m. m.;

den 20 juni 1 978

utfärdad den I juni 1978.

Enligt riksdagens besluf föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning en­

ligt be stämmelserna i denna lag. Sådan rätt har även arbetstagare som är
fosterförälder samt arbetstagare som stadigvarande sammanbor med föräl­
der och som är eller har varit gift med eller har e ller har haft barn med för­
äldern.

2 § Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag upp­

hävs eller inskränks är ogiltigt i den delen.

Utan hinder av första stycket får avvikelse göras från 7 § första styck et

och 9 § andra stycket genom kollektivavtal som på ar betstagarsidan har

slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation som av ses i lage n

732

" Prop. 1977/78:104, AU 31. rskr 255.

¬

background image

(1976:580) om medbestämmande i a rbetslivet. �ven den närmare tillämp-

SFS 1978: 410

ningen av 8 och 11 §§ får bestämmas genom kollektivavtal som har till­
kommit på m otsvarande sätt.

Arbetsgivare, som är bunden av kollektivavtal som avses i andra styc­

ket, får tillämpa avtalet även på arbetstagare som ej tillhör den avtalsslu­
tande arbetstagarorganisationen, under förutsättning att arbetstagaren sys­

selsätts i arb ete som avses med avtalet och ej omfattas av annat tillämpligt

kollektivavtal.

Rätt till ledighet

3 § Arbetstagare har rätt till ledighet for vård av barn dels i form av hel

ledighet, dels i form av förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar av

normal arbetstid. Rätten till hel ledig het gäller till dess barnet har uppnått

ett och ett halvt å rs ålder. Rätten till förkort ning av arbetstiden gäller till
dess barnet har uppnått åtta års ålder eller till den s enare tidpunkt då bar­

net har avslutat det första skolåret.

4 § Utöver vad som följer av 3 § har arbetstagare rätt till hel ledighet un­
der tid då arbetstagaren uppbär hel föräldrapenning enligt 4 kap. lagen
(1962: 381) om allmän förs äkring och till halv ledighet under tid då arbets­

tagaren upp bär halv föräldrapenning.

Kvinnlig arbetstagare har vidare rätt till hel ledighet i samband med

barns födelse under minst sex veckor före den beräknade tidpunkten för
nedkomsten och sex veckor efter nedkomsten.

5 § Som villkor f ör rätt till ledighet gäl ler, att arbetstagaren vid ledighe­

tens början har varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex

månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två

åren. Vid beräkning av anställningstid tillämpas 4 § lagen (1974:12) om an­
ställningsskydd.

Det i första s tycket angivna villkoret gäller ej för rätt till ledighet under

tid då arbetstagaren uppbär föräldrapenning för tillfällig vård av barn enligt

4 kap. lagen (1962: 381) om allmän försäkring, eller för rätt till ledighet som
avses i 4 § andra s tycket.

Ledighetens förläggning m. m.

6 § Ledighet får delas upp på högst två perioder för varje kalenderår. Be­
rör ledighetsperiod mer ä n ett kalenderår, skall den hänföras till det kalen­

derår under vilket ledigheten har påbörjats.

Ledighet under tid då arbetstagaren uppbär föräldrapenning för tillfällig

vård av barn enligt 4 k ap. lagen (1962:381) om allmän försäkring får delas
upp utan hinder av bestämmelserna i första stycket.

7 § Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet sk all, om ej annat

föreskrivs i and ra stycket, anmäla detta till arbetsgivaren minst två måna­
der före ledighetens början eller, om det ej kan ske, så snart som möjligt. I

samband med anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid le digheten är
avsedd att pågå.

733

¬

background image

SFS 1978:410

Ledighet under tid då arbetstagaren uppbär föräldrapenning för tillfällig

vård av barn enligt 4 kap. lagen (1962; 381) om allmän försäkring skall an­
mälas till arbetsg ivaren minst en vecka före ledighetens början. Föranleds

sådan ledighet av sjukdom gäller dock ej någon anmälningstid.

8 § Ledighet skall förläggas till dag som arbetstagaren begär. Vid för­
kortning av arbetstiden till hälften eller till tre Qärdedelar av normal arbets­
tid skall dock förkortningen spridas över arbetsveckans samtliga dagar,

om ej särskilda skäl föranleder annat.

Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagaren beträffande ledighetens

förläggning un der dagen och andra med ledigheten sammanhängande frå­
gor, om förhandling med arbetstagarens organisation ej har ägt rum. Upp­

nås ej överenskommelse, bestämmer arbetsgivaren i d essa frågor i den

mån ej annat har avtalats. Arbetsgivaren får dock ej utan arbetstagarens
samtycke förlägga ledigheten till annan tid än arbetsdagens början eller

slut.

Har beslut i fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än ge­

nom överenskommelse med arbetstagaren eller företrädare för arbetstaga­
ren, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättel­
sen skall om möjligt lämnas senast två veckor före ledighetens början.

�&tergång i arbete

9 § Arbetstagare får avbryta påbörjad ledighet och återuppta arbetet i

samma omfattning som före ledigheten.

Vill arbetstagare utnyttja sin rätt enligt första stycket att återgå i arbe te,

skall arbetsgivaren underrättas snarast möjligt. Har ledigheten varit av­
sedd att pågå en månad eller mer, är arbetsgivaren dock ej skyldig att låta
arbetstagaren återgå i arbe te tidigare än en månad efter det att arbetsgiva­

ren har mottagit underrättelsen.

Anställningsskydd

10 § Arbetstagare får ej sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att

arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag.

Sker uppsägning eller avskedande i strid mot första stycket, skall åtgär­

den förklaras ogiltig, om arbetstagaren begär det. Därvid skall 34-37 §§,
39 § samt 41 § första och andra styckena lagen (1974:12) om anställning s­
skydd tillämpas.

11 § Arbetstagare är ej skyldig att enbart av det skälet att arbetstagaren

begär eller tar i anspråk rätt till ledighet enligt denna lag vidkännas minsk­

ning av de förmåner som är förenade med anställningen eller försämring av

arbetsförhållandena i anna n mån än som följer av uppehållet i arb etet. Ar­

betstagare är ej heller skyldig att av skäl som nu har sagts vidkännas annan

omplacering än sådan som kan ske inom ramen för a nställningsavtalet och
som är en nödvändig följd av ledigheten.

734

¬

background image

övriga bestämmelser

SFS 1978: 410

12 § Bryter arbetsgivare mot 10 § första stycket skall arbetsgivaren utge,

förutom lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan vara

berättigad till, ersättning för den skada som har uppkommit. Härvid skall

38 § tredje och Qärde styckena samt 40 § lagen (19 74:12) om anstä llnings­
skydd t illämpas.

13 § Bryter arbetsgivare mot denna lag på an nat sätt än som sägs i 10 §

första stycket, skall arbetsgivaren till arbetstagaren utge ersättning för

uppkommen skada. Vid bedö mande om och i vad mån skada har uppstått
skall hänsyn tas även till omständ igheter av annan än rent ekonomisk bety­
delse. Om det med hä nsyn till skadans storlek eller andra omständigheter
är skäligt, kan skadeståndets belopp nedsättas i förh ållande till vad som
annars skulle ha utgått. Fullständig befrielse från skadeståndsskyldighet

kan också medg es.

I fråga om an språk på skadestånd enligt första stycket skall 40 § första

och tredje styckena lagen (1974:12) om anställningssky dd tillämpas.

14 § Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen
(1974:371) om rättegå ngen i a rbetstvister.

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1979, då lagen (1976:280) om rätt

till föräldraledighet skall up phöra att gälla.

I fråga om ledighet som har påbörjats före ikraftträdandet tillämpas den

äldre lagens regler. Skall ledighet påbörjas före den 1 mars 1979 tillämpas i
stället för 7 § första stycket motsvarande bestämmelser i den äl dre lagen.

Kollektivavtal som avses i 2 § andra s tycket kan ingås före ikraftträdan­

det.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F� LLDIN

ROLF WIRT�0N

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt