SFS 1979:645

790645.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:645

Lag

om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för

Utkom från trycket

den 10juli 1 979

vård av b arn, m. m.;

utfärdad den 7 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4-7, 10 och 12-14 §§ lagen

(1978: 410) om rätt till ledig het för vård av barn, m. m. skall ha nedan an­
givna lydelse. Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från
och med den dag då denna lag träder i kraf t.

Inledande bestämmelser

1 § Arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning en­

ligt bestämmelserna i denn a lag. Sådan rätt har även arbetstagaie som är

fosterförälder samt arbetstagare som stadigvarande sammanbor med föräl­
der och som är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med för­

äldern.

2 § Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag upp ­

hävs eller inskränks är ogiltigt i den delen.

Utan hinder av första stycket får avvikelse göras från 7 § första stycket

och 9 § andra stycket genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan har

slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation som avses i la gen
(1976: ."iSO) om m edbestämmande i arbet slivet. �ven den närmare tillämp­

ningen av 8 och 11 §§ f år bestämmas genom kollektivavtal som har till­

kommit på mo tsvarande sätt.

Arbetsgivare, som är bunden av kollektivavtal som avses i andra styc­

ket. får tillämpa avtalet även på ar betstagare som ej tillhör den avtalsslu­
tande arbetstagarorganisationen, under förutsättning att arbetstagaren sys­

selsätts i arbete som avses med avtalet och ej omfattas av annat tillämpligt

kollektivavtal.

1656

' Prop. 1978/79-. 168. SfU 24. r.skr 386.

¬

background image

Rätt tin ledighet

gpg I979. 545

3 § Arbetstagare har rätt till ledighet för vård av barn dels i form av hel
ledighet, dels i form av förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar av

normal arbetstid. Rätten till hel led ighet gäller till des s barnet har uppnått

ett och ett halvt års ålder. Rätten till förk ortning av arbetstiden gäller till
dess barnet har uppnått åtta års ålder eller till den senare tidpunkt då bar­

net har avsluta t det första skolåret.

4 § Utöver vad som följer av 3 § har arbetstagare rätt till hel ledighet un­

der tid då arbetstagaren uppbär hel föräldrapenning enligt 4 kap. lagen
(1962: 381) om allmän försäk ring och till förkortning av arbetstiden till hälf­

ten eller till tre fjärded elar under tid då arbetstagaren uppbär halv eller fjär­

dedels föräldrapenning.

Kvinnlig arbetstagare har vidare rätt till hel ledighet i samband med

barns födelse under minst sex veckor före den beräknade tidpunkten för

nedkomsten och sex veckor efter nedkomsten.

5 § Som villkor för rätt till ledighet gäller, att arbetstagaren vid ledig he­

tens början har varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex

månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två

åren. Vid beräk ning av anställningstid tillämpas 4 § lagen (1974:12) om an­

ställningsskydd.

Det i första stycket angivna villkoret gäller ej för rätt till ledighet under

lid, då arbetstagaren uppbär

1. föräldrapenning för tillfällig vård av barn enligt 4 kap. 8 § lagen

(1962: 381) om allmän f örsäkring,

2. särskild föräldrapenning för ändamål som anges i 4 kap. 11 § Qärde

stycket samma lag.

Villkoret gäller ej heller för rätt till ledighet som avses i 4 § a ndra styc­

ket.

Ledighetens förläggning m. m.

6 § Ledighet får delas upp på högst två perioder för varje kalenderår. Be­

rör ledighetsperiod mer än ett kalenderår, skall den hänföras till det kalen­

derår under vilket le digheten har påbörjats.

Ledighet under tid då arbetstagaren uppbär föräldrapenning för tillfällig

vård av barn enligt 4 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring eller
uppbär särskild föräldrapenning för ändamål som anges i 4 kap. 11 § fjärde

stycket samma lag f år delas upp utan hinder av bestämmelserna i fö rsta

stycket.

7 8 Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall, om ej annat
föreskrivs i andr a stycket, anmäla detta till ar betsgivaren minst två måna­
der före ledighetens början eller, om det ej kan s ke, så snart som möjligt. I
samband med an mälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är

avsedd att pågå.

Ledighet under tid då arbetstagaren avser alt uppbära föräldrapenning

lör tillfällig värd av barn enligt 4 kap. 8 8 lagen (1962:381) om allmän för-

1657

¬

background image

SFS 1979:645

säkring eller avser att uppbära särskild föräldrapenning enligt 4 kap. bl

Ijärde stycket samma lag skall anmälas till arbe tsgivaren minst en vecka
före ledighetens början. Föranleds ledigheten av sjukdom eller smitta gäl­

ler dock ej någon anmälningstid.

8 § Ledighet skall förläggas till dag som arbetstagaren begär. Vid för­

kortning av arbetstiden till hälften el ler till tre fj ärdedelar av normal arbets­
tid skall dock förkortningen spridas över arbetsveckans samtliga dagar,

om ej särskilda skäl föranleder annat.

Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagaren beträffande ledighetens

förläggning under dagen och andra med ledigheten sammanhängande frå­
gor. om förhandling med arbetstagarens organisation ej har ägt rum. Upp­

nås ej överenskommelse, bestämmer arbetsgivaren i dessa frågor i den
mån ej annat har avtalats. Arbetsgivaren får dock ej utan arbetstagarens

samtycke förlägga ledigheten till annan tid än arbetsdagens början eller
slut.

Har beslut i fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än ge­

nom överenskommelse med arbetstagaren eller företrädare för arbetstaga­
ren, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om beslutet. Underrättel­

sen skall om möjligt lämnas senast två veckor före ledighetens början.

�&tergång i arbet e

9 § Arbetstagare får avbryta påbörjad ledighet och återuppta arbetet i

samma omfattning som före ledigheten.

Vill arbetstagare utnyttja sin rätt enligt fö rsta stycket att återgå i arbete,

skall arbetsgivaren underrättas snarast möjligt. Har ledigheten varit av­
sedd att pågå en månad eller mer, är arbetsgivaren dock ej skyldig att låta
arbetstagaren återgå i arbe te tidigare än en månad efter det att arbetsgiva­

ren har mottagit underrättelsen.

Anställningsskydd

10 § Arbetstagare får ej sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att
arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag.

Sker det ändå. skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om

arbetstagaren begär det.

Il § Arbetstagare är ej skyldig att enbart av det skälet att arbetstagaren

begär eller tar i anspråk rätt till ledighet enligt denna lag vidkännas minsk­
ning av de förmåner som är förenade med anställningen eller försämring av

arbetsförhållandena i annan mån än som följer av uppehållet i arbetet. Ar­

betstagare är ej heller skyldig att av skäl som nu har sagts vidkännas annan

omplacering än sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och
som är en nödvändig följd av ledigheten.

1658

�vriga bestämmelser
12 § En kvinnlig arbetstagare, som på grund av h avandeskap inte kan ut­
föra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter, har rätt att bli o mplacerad till et t

¬

background image

mindre ansträngande arbete med bibehållna anställningsförmåner. Detta

SFS 1979: 645

gäller dock endast från och med de n sextionde dagen före den beräknade
lidpunkten för barnets födelse och under förutsättning att det skäligen kan

krävas att arbetsgivaren bereder kvinnan annat arbete hos sig.

Den som vill utnyttja sin rätt till omplace ring enligt första stycket, skall

anmäla detta till arbetsgivaren minst en månad i förväg. Arbetsgivaren

skall d ärefter lämna besked om möjligheten till omplacering så snart det

kan ske.

13 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala arbetstagaren

skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har
skett.

Om det ä r skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

14 § Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen

(1974: 371) om rättegången i arb etstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, gäller i till­

lämpliga delar 34-37 §§, 38 § tredje stycket andra meningen, 39-41 §§
samt 42 § an dra stycket lagen (1974:12) om anställningsskydd. I fråga om

annan talan tillämpas 64 - 66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestäm­

mande i arbet slivet på motsvarande sätt.

Denna lag tr äder i kraft dé n I januari 1980.

Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till omplacering enligt 12 § i an­

slutning till lagens ikraftträdande, får anmälan som avses i 12 § andra s tyc­

ket göras dessförinnan, dock med verkan tidigast från ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Lars Lunning

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt