SFS 1982:676

820676.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:676

om ändring i lagen (1 978:410) om rätt till ledighet för

utkom från trycket

vård av barn, m. m.;

utfärdad den 24 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1978:410) om rätt till

ledighet för vård av barn, m. m.^ skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Utöver vad som följer av 3 § har arbetstagare rätt till hel ledighet
under tid då arbetstagaren uppbär hel föräldrapenning enligt 4 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring och till förkortning av arbetstiden till

hälften eller till tre fjärdedelar under tid då arbetstagaren uppbär halv eller

Qärdedels föräldrapenning.

Kvinnliga arbetstagare har vidare rätt till hel ledighet i samband med

barns födelse under minst sex veckor före den beräknade tidpunkten för

' Prop. 1981/82:154, SoU 55, rskr436.

^ Lagen omtryckt 1979:645.

1399

¬

background image

SFS 1982:676

\

nedkomsten och sex veckor efter nedkomsten. De har också rätt att vara
lediga för att amma barnet. Vid ledighet för amning gäller ej bestämmelser­
na i 5-9 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

INGEMAR ELIASSON

Lars Lunning
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt