SFS 1985:90

850090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:90

Utkom från trycket

den 19 mars 1985

Lag

om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för

vård av barn, m. m.;

utfärdad den 7 mars 1985.

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 4-7 §§ lagen (1978:410)

om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning

enligt bestämmelserna i denna lag. Sådan rätt har även arbetstagare som

a) utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett

barn,

b) har tagit emot e tt barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem,
c) stadigvarande sammanbor med förälder och som är eller har varit gift

med eller har eller har haft barn med föräldern.

4

Utöver vad som följer av 1 och 3 §§ har arbetstagare rätt till hel

ledighet under tid då arbetstagaren uppbär hel föräldrapenning enligt
4 ka p. lagen (1962: 381) om allmän försäkring och till förkortning av arbets­
tiden till hälften eller till tre Qärdedelar under tid då ar betstagaren uppbär

halv eller fjärdedels föräldrapenning.

Kvinnliga arb etstagare har vidare rätt till hel ledighet i samband med

barns födelse under minst sex veckor före den beräknade tidpunkten för

nedkomsten och sex veckor efter nedkomsten. De har också rätt att vara

lediga för att amma barnet. Vid ledighet för amning gäller ej bestämmelser­

na i 5- 9 §§.

5 §'' Som villkor för rätt till ledighet gäller, att arb etstagaren vid ledigh e­

tens början varit anställd hos arb etsgivaren antingen de senaste sex måna­

derna eller sammanlagt minst tolv månader un der de senaste två åren. Vid

beräkningen av anställningstid tillämpas 3 § första stycke t lagen (1982: 80)

om anställningsskydd.

174

' Prop. 1984/85:78, SfU 12, rskr 125.

^ Lagen omtryckt 1979:645.

' Senaste lydelse 1982:676.

" Senaste lydelse 1985: 85.

¬

background image

Det i för sta stycket angivna villkoret gäller ej för rätt till ledi ghet under

SFS 1985:90

tid, då arbetstagaren uppbär tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 eller
11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Villkoret gäller ej heller för rätt till ledighet som avses i 4 § andra

stycket.

6

Ledighet får delas upp på högst två perioder för varje kalenderår.

Berör ledighetsperiod mer än ett kalenderår, skall den hänföras till det
kalenderår under vilket ledigheten har påbörjats.

Ledighet under tid då a rbetstagaren uppbär föräldrapenning eller tillfäl­

lig föräldrapenning enligt 4 kap. 4 § andra stycket, 10 eller 11 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring får delas upp utan hinder av bestämmel­

serna i första stycket.

7

Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall, om ej annat

föreskrivs i andra stycket, anmäla detta till arbetsgivaren minst två måna­
der före ledighetens början eller, om det ej kan ske, så snart som möjligt. I

samband med anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är

avsedd att pågå.

Ledighet under tid då arbetstagaren avser att uppbära tillfällig föräldra­

penning enligt 4 kap. 10 eller 11 § lagen (1962:38 1) om allmän försäkring

skall anmälas till arbe tsgivaren minst en vecka före ledighetens början.

Föranleds ledigheten av sju kdom eller smitta gäller dock ej någon anmäl­
ningstid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 198 6.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

'Senaste lydelse 1985:85.

^ Senaste lydelse 1985:85.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt