SFS 1988:710

880710.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:710

om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för

utkom från trycket

vård av barn, m. m.;

den 22 juni 1988

utfärdad den 14 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:410) om rä tt

till ledighet för vård av barn, m. m.^

dels att 4 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

' Prop. 1987/88: 171. AU 20, rskr. 389.

^ Lagen omtryckt 1979:645.

1495

? i,

¬

background image

~ '

�0

' L

r

i

O'*

SFS 1988:710

4

Utöver vad som följer av 1 och 3 §§ har arbetstagare rätt till hel

ledighet under tid då arbetstagaren uppbär hel föräldrapenningförmån en­
ligt 4 kap. lagen (1962: 381) om allmän försäkring och till förkortning av
arbetstiden till hälften eller till tr e Värdedelar under tid då arbetstagaren

uppbär halv eller fjärdedels föräldrapenningförmån.

Kvinnliga arbetstagare har vidare rätt till hel ledighet i samba nd med

barns födelse under minst sex veckor före den beräknade tidpunkten för
nedkomsten och sex veckor efter nedkomsten. De har också rätt att vara
lediga för att amma barnet. Vid ledighet för amning gäller ej bestämmelser­

na i 5�9 §§.

7 a § Vad som s ägs i 5 § andra stycket, 6 § andra stycket och 7 § andra

stycket gäller även sådana fall då arbetstagaren på grund av sjukdom eller

smitta hos den ordinarie vårdaren vill utöva sin rätt till ledighet men till
följd av bestämmelserna i 4 kap. 10 § andra stycket lagen (1962:3 81) om
allmän försäkring inte är berättigad till tillfällig föräldrapenning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

INGELA THALEN

Gertrud Holmquist
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Senaste lydelse 1985:90.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt