SFS 1989:101

890101.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:101

om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för

Utkom från trycket

vård av barn , m. m.;

den 11 apHi i989

utfärdad den 30 mars 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6, 8 och 13 §§ lagen (197 8:410)

om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.^ skall ha följande lydelse.

6 §' Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för vaije kalenderår.

Berör en ledighetsperiod mer än ett kalenderår, skall den hänföras till det
kalenderår under vilket ledigheten har påbörjats.

Ledighet under tid då arbetstagaren uppbär föräldrapenning eller tillfäl­

lig föräldrapenning enligt 4 kap. 4§ andra stycket, 10 eller 11 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring får delas upp utan hinder av bestämmel­

serna i första stycket.

8 § Ledighet skall förläggas till dag som arbetstagaren begär. Vid förkort­

ning av arbetstiden till hälften eller till tre Qärdedelar av normal arbetstid
skall dock förkortningen s pridas över arbetsveckans samtliga dagar, om ej

särskilda skäl föranleder annat.

Arbetsgivaren skall sam råda med arbetstagaren beträffande ledighetens

förläggning under dagen och andra med ledigheten sammanhängande frå­

gor, om förhandling med arbetstagarens organisation ej har ägt rum.

Uppnås ej överenskommelse, bestämmer arbetsgivaren i dessa frågor i den
mån ej annat har avtalats. Arbetsgivaren får dock ej utan arbetstagarens

samtycke dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till
annan tid än arbets dagens början eller slut.

Har beslut i fråga som avses i a ndra stycket träffats på annat sätt än

genom överenskommelse med arbetstagaren eller företrädare för arbetsta­
garen, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och dennes lokala ar­

betstagarorganisation om beslutet. Underrättelsen skall om möjligt lämnas

senast två veckor före ledighetens b örjan.

'Prop. 1988/89:69, Srui2, rskr. 137.

'Lagen omtryckt 1979:645.

'Senastelydeisel985:90.

149

¬

background image

'⬢ n- ' . ..

i ⬢'

^

⬢ . I , ^ ' '/

SFS 1989:101

13 §" En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala skadestånd

för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

IVAR NORDBERG

Hans Blyme

(Arbetsmarknadsdepartementet)

" Senaste lydelse 1979:645.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt