SFS 1991:680

910680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:680 Lag

Utkom från (rycket

den I7juni 1991

om ändring i la gen (1978:410) om rätt till ledighet for

vård av barn, m.m.;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 § lagen (1978:410) om rätt till

ledighet för vård av barn, m. m." skall ha följande lydelse.

12 §' Får en kvinnlig arbetstagare inte sysselsättas i sitt arbet e på grund

av en foreskrift om förbud mot arbete under havandeskap, som har med-

1150

' Prop. 1990/91: 140, AU22, rskr. 302.

' Lagen omtryckt 1979:645.

' Senaste lydelse 1985:85.

¬

background image

delats med stöd av 4 kap . 6 § a rbetsmiljölagen (1977:1160), har h on rä tt

SFS 1991:680

att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsför-

måner.

En kvinnlig arbetstagare, som på grund av havandeskap inte kan utföra

fysiskt påfrestande arbetsuppgifter, har rätt att bli omplacerad till ett

mindre ansträngande arbete med bibehållna anställningsförmåner. Detta

gäller dock endast från och med den sextionde dagen före den beräknade

lidpunkten för barn ets födelse.

Rätt till omplacering föreligger endast om det skäligen kan krävas at t

arbetsgivaren bereder kvinnan annat arbete hos sig.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1991.

På regeringens vagnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt