SFS 1992:393

920393.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:393 Lag

Utkom från tr ycket

den 2 juni 1992

om ändring i la gen (1978:410) om rätt till ledighet för

vård av barn, m. m.;

utfärdad den 21 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1978:410)^ om rätt till

ledighet för vård av ba rn, m. m. skall ha följande lydelse.

3 § Arbetstagare har rätt till ledighet för vård av barn dels i form av hel

ledighet, dels i form av förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar av

normal arbetstid.

Rätten till hel ledighet gäller under ett och ett halvt år från barnets

födelse. För en arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett
barn i avsikt att a doptera det skall tiden ett och ett halvt å r i stället räknas

från den tidpunkt då arbetstagaren fått barnet i sin vård. �r det fråga om
adoption av andra makens barn eller av eget barn, föreligger inte rätt till

ledighet utöver vad som skulle ha gä llt om adoptionen inte hade ägt rum.

Rätten till förkortning av arbetstiden liksom rätten till hel ledighet för

adoptivföräldrar upphör att gälla när barnet har uppnått åtta års ålder eller

vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1992 och gäller för arbetstagare som

fått barnet i sin vård efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

838

'Prop. 1991/92:90. SnJ12. rskr. 267,

⬢ L agen omtryckt 1979:645.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt