SFS 1985:85

850085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:85

om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för

uikom från trycket

vård av barn, m. m.;

den i 9 mar^ i 985

utfärdad den 7 mars 1985 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:410) om rätt

till ledighet för vård av barn, m. m."

dels att 5-7 och 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 12 a §, av nedan angivna

lydelse.

' Prop. 1984/85:78. SfU 12. rskr 125.

Lagen omtryckt 1979; 645.

159

¬

background image

v

SFS 1985:85

5

Som villkor för rätt till ledighet gäller, att arbetstagaren vid ledighe*

tens början varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex måna*

derna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Vid

beräkningen av anställningstid tillämpas 3 § första stycket lagen (1982:80)

om anställningsskydd.

Det i första stycket angivna villkoret gäller ej för rätt till ledighet under

tid, då arbetstagaren uppbär

1. föräldrapenning för tillfällig vård av barn enligt 4 kap. 8 och 8 a §§

lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. särskild föräldrapenning för ändamål som an ges i 4 ka p. 11 § Qä rde

stycket samma lag.

Villkoret gäller ej heller för rätt till ledighet som avses i 4 § andra

stycket.

6 § Ledighet får delas upp på högst två perioder för varje kalenderår.

Berör ledighetsperiod mer än ett kalenderår, skall den hänföras till det
kalenderår under vilket ledigheten har påbörjats.

Ledighet under tid då arb etstagaren uppbär föräldrapenning för tillfällig

vård av barn enligt 4 kap. 8 och 8 a §§ lagen (1962:381) om allmän

försäkring eller uppbär särskild föräldrapenning för ändamål som anges i 4

kap. 11 § Qärde stycket samma lag får delas upp utan hinder av bestämmel­

serna i första stycket.

160

7 § Arbetstagare som vill utny ttja sin rätt till ledighet s kall, om ej annat

föreskrivs i andra s tycket, anmäla detta till arbetsgivaren minst två mån a­

der före ledighetens böljan eller, om det ej kan ske, så snart som möjligt. I
samband med anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är
avsedd att pågå.

Ledighet under tid då arbetstagaren avser att uppbära föräldrapenning

för tillfällig vård av barn enligt 4 k ap. 8 och 8 a §§ lagen (1962 :381) om

allmän försäkring e ller avser att uppbära särskild föräldrapenning enligt 4

kap. 11 § fjärde stycket samma lag skall anmälas till arbetsgivaren minst en
vecka före ledighetens början. Föranleds ledigheten av sjukdom eller smit­
ta gäller dock ej någon anmäln ingstid.

12 § Får en kvinnlig arbetstagare inte sysselsättas i sitt ar bete på grund
av en föreskrift om förbud mot arbete under havandeskap, som har medde­

lats med stöd av 3 kap. 16 § arbetsm iljölagen (1977:1160), har hon rätt att

bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner.

En kvinnlig arbet stagare, som på grund av havandeskap inte kan utföra

fysiskt påfrestande arbetsuppgifter, har rätt att bli omplacerad till ett

mindre ansträngande arbete med bibehållna anställningsförmåner. Detta

gäller dock endast från och med den sextionde dagen före den beräknade

tidpunkten för barnets födelse.

Rätt till omplace ring föreligger en dast om det skäligen kan krävas att

arbetsgivaren bereder kvinnan annat arbete hos sig.

12 a § Den som vill utnyttja sin rätt till omplacering enligt 12 § ska ll
anmäla detta till arbetsgivaren. Föranleds omplaceringsbehovet av att
^ Senaste lydelse 1982:91.

¬

background image

kvinnan på grund av havandeskap inte kan utföra fysiskt påfrestande

SFS 1985:85

arbetsuppgifter, skall anmälan göras minst en månad i förväg. I övriga fall
skall anmälan göras så snart det kan ske. Sedan anmälan har gjorts skall
arbetsgivaren läm na besked om möjligheten till omplacering så snart det

kan ske.

Har i fall som avses i 12 § för sta stycket omplacering inte kunnat ske,

skall arbetsgivaren fortlöpande pröva möjligheten till omplacering. Upp­

kommer därvid möjlighet till en omplacering som bedöms kunna avse
minst en månad, skall arb etsgivaren erbjuda kvinnan arbetet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt