SFS 2018:1291 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2018:1291 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
SFS2018-1291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § föräldraledighetslagen (1995:584)

ska ha följande lydelse.

5 §2 En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet

är 18 månader. En arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot

ett barn i avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från

den tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till

sådan ledighet upphör dock när barnet har fyllt 8 år eller vid den senare

tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbets-

tagarens makes eller sambos barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet

utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade skett.

En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel

föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

2

Senaste lydelse 2014:948.

SFS 2018:1291

Publicerad

den 29 juni 2018

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt