SFS 1993:396 Lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 1993:396 Lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.
SFS 1993_396 Lag om ändring i lagen (1978_410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1015

SFS 1993:396

Utkom från trycket
den 8 juni 1993

Lag

om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för
vård av barn, m. m.;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 �7 §§ lagen (1978:410) om rätt

till ledighet för vård av barn, m. m.2 skall ha följande lydelse.

5 §3 Som villkor för rätt till ledighet gäller, att arbetstagaren vid ledighe-
tens början varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex måna-
derna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Vid

1

Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93: SoUl9, rskr. 1992/93:321.

2

Lagen omtrvckt 1979:645.

3

Senaste lydelse 1985:90.

background image

SFS 1993:396

beräkningen av anställningstid tillämpas 3 § första stycket lagen (1982:80)
om anställningsskydd.

Det i första stycket angivna villkoret gäller ej för rätt till ledighet under

tid, då arbetstagaren uppbär tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a
eller 11 § lagen (1962: 381)om allmän försäkring.

Villkoret gäller ej heller för rätt till ledighet som avses i 4 § andra

stycket.

Ledighetens förläggning m. m.

6 §4 Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.

Berör en ledighetsperiod mer än ett kalenderår, skall den hänföras till det
kalenderår under vilket ledigheten har påbörjats.

Ledighet under tid då arbetstagaren uppbär föräldrapenning eller tillfäl-

lig föräldrapenning enligt 4 kap. 4 § andra stycket, 10, 10 a eller 11 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring får delas upp utan hinder av bestämmel-
serna i första stycket.

7 §5 Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall, om ej annat
föreskrivs i andra stycket, anmäla detta till arbetsgivaren minst två måna-
der före ledighetens början eller, om det ej kan ske, så snart som möjligt. I
samband med anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är
avsedd att pågå.

Ledighet under tid då arbetstagaren avser att uppbära tillfällig föräldra-

penning enligt 4 kap. 10, 10 a eller 11 § lagen (1962:381) om allmän

försäkring skall anmälas till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens
början. Föranleds ledigheten av sjukdom eller smitta gäller dock ej någon
anmälningstid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1989: 101.

5

Senaste lydelse 1985:90.

1016

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt