SFS 1994:555 Lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 1994:555 Lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.
SFS 1994_555 Lag om ändring i lagen (1978_410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:555
Utkom från trycket
den 13 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för
vård av barn, m. m.;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1978:410) om rätt till

ledighet för vård av barn, m. m.2 skall ha följande lydelse.

3 §3 Arbetstagare har rätt till ledighet för vård av barn dels i form av hel
ledighet, dels i form av förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar av
normal arbetstid.

Rätten till hel ledighet gäller under tre år från barnets födelse. En

arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i avsikt att
adoptera det har dock alltid rätt till hel ledighet under ett och ett halvt år
från den tidpunkt då arbetstagaren fått barnet i sin vård. �r det fråga om
adoption av andra makens barn eller av eget barn, föreligger inte rätt till
ledighet utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum.

1005

1

Prop. 1993/94: 148, bet. 1993/94: SoU34, rskr. 1993/94:343.

2

Lagen omtrvckt 1979:645.

3

Senaste lydelse 1992:393.

background image

SFS 1994:555

Rätten till förkortning av arbetstiden liksom rätten till hel ledighet för

adoptivföräldrar upphör att gälla när barnet har uppnått åtta års ålder eller

vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. En ny anmälan enligt 7 § krävs

för den som vid ikraftträdandet är ledig för vård av barn, om förlängd
ledighet önskas på grund av 3 § i dess nya lydelse.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1006

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt