SFS 1994:858 Lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 1994:858 Lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.
SFS 1994_858 Lag om ändring i lagen (1978_410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:858
Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för
vård av barn, m. m.;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (1978:410) om

rätt till ledighet för vård av barn, m. m.2 skall ha följande lydelse.

5 §3 Som villkor för rätt till ledighet gäller, att arbetstagaren vid ledighe-
tens början varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex måna-
derna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Vid
beräkningen av anställningstid tillämpas 3 § första stycket lagen (1982:80)
om anställningsskydd.

Det i första stycket angivna villkoret gäller ej för rätt till ledighet under

tid, då arbetstagaren uppbär tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a,

11 eller 11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Villkoret gäller ej heller för ledighet som avses i 4 § andra stycket.

6 §4 Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.
Berör en ledighetsperiod mer än ett kalenderår, skall den hänföras till det
kalenderår under vilket ledigheten har påbörjats.

Ledighet under tid då arbetstagaren uppbär föräldrapenning eller tillfäl-

lig föräldrapenning enligt 4 kap. 4 § andra stycket, 10, 10 a, 11 eller 11 a §
lagen (1962:381) om allmän försäkring får delas upp utan hinder av
bestämmelserna i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SfUl5, rskr. 1993/94:368.

2

Lagen omtryckt 1979:645.

3

Senaste lydelse 1993:396.

4

Senaste lydelse 1993:396.

1700

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt