SFS 1994:1989 Lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 1994:1989 Lag om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.
SFS 1994_1989 Lag om ändring i lagen (1978_410) om rätt till ledighet för vård av barn, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1989
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1978:410) om rätt till ledighet för
vård av barn, m. m.;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1978:410) om rätt till

ledighet för vård av barn, m. m.2 skall ha följande lydelse.

3 §3 Arbetstagare har rätt till ledighet för vård av barn dels i form av hel
ledighet, dels i form av förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar av
normal arbetstid.

Rätten till hel ledighet gäller under ett och ett halvt år från barnets

födelse. För en arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett
barn i avsikt att adoptera det skall tiden ett och ett halvt år i stället räknas
från den tidpunkt då arbetstagaren fått barnet i sin vård. �r det fråga om
adoption av andra makens barn eller av eget barn, föreligger inte rätt till
ledighet utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum.

Rätten till förkortning av arbetstiden liksom rätten till hel ledighet för

adoptivföräldrar upphör att gälla när barnet har uppnått åtta års ålder eller
vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1994/95:61, bet. 1994/95:SoU08, rskr. 1994/95:105.

2

Lagen omtryckt 1979:645.

3

Senaste lydelse 1994:555.

6842

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt