SFS 1996:1545 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 1996:1545 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
SFS 1996_1545 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995_584)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1545
Utkom från trycket
den 30 december 1996

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 19 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 6 och 12 §§ föräldraledighets-

lagen (1995:584) skall ha följande lydelse.

3 § Det finns följande fem former av föräldraledighet för vård av barn
m.m.:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns

födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under

förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel
ledighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel medan föräldern har tre fjärdedels,
halv respektive en fjärdedels föräldrapenning (delledighet med föräldra-
penning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan föräld-
rapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med till-

fällig föräldrapenning m. m., 8 §).

För mammaledighet och ledighet med tillfällig föräldrapenning m. m.

fordras inte att arbetstagaren skall ha varit anställd hos arbetsgivaren en
viss tid (kvalifikationstid). För övriga former av föräldraledighet krävs
kvalifikationstid enligt 9 §.

Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga ar-

betstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18-
21 §§.

6 § Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels
föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring har
föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar,
hälften respektive en fjärdedel.

Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9 §.

1

Prop. 1996/97:1 utg.omr. 12, bet. 1996/97:SfU 1, rskr. 1996/97:126.

2890

background image

2891

SFS 1996:1545

12 § Vid förkortning med tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av
normal arbetstid skall ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga da-
gar, om inte särskilda skäl ger anledning till att den förläggs på annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Virdesten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt