SFS 1997:99 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 1997:99 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
SFS 1997_99 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995_584)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:99
Utkom från trycket
den 3 april 1997

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 20 mars 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 18 § föräldraledighetslagen

(1995:584) skall ha följande lydelse.

18 § En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller am-

mar har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställ-
ningsförmåner under förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt van-
liga arbete enligt föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbets-
miljölagen (1977:1160) eller 8 kap. 6 § fartygssäkerhetslagen (1988:49).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1997.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 1996/97:69, bet 1996/97:SfU8, rskr. 1996/97:172.

2

Jfr rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött
barn eller ammar (EGT nr L 348, 28.11.1992, s. 1, Celex 392L0085).

126

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt