SFS 2020:192 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2020:192 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
SFS2020-192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § föräldraledighetslagen (1995:584)
ska ha följande lydelse.

13 §2 En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7
eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledig-
hetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med
sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att
pågå.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla

ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om det
inte kan ske och rätten till ledigheten grundar sig i att arbetstagaren får till-
fällig föräldrapenning eller skulle ha haft rätt till förmånen enligt föreskrifter
som avses i 2 kap. 5 a § socialförsäkringsbalken, ska ledigheten anmälas så
snart som möjligt. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock
inte någon anmälningstid.

Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199.

2 Senaste lydelse 2018:1266.

SFS

2020:192

Publicerad
den

4 april 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt