SFS 2001:143 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2001:143 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
010143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 29 mars 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 6, 7, 12 och 14 §§ föräldraledig-

hetslagen (1995:584) skall ha följande lydelse.

3 §

2

Det finns följande fem former av föräldraledighet för vård av barn

m.m.:

1. Hel ledighet för en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns

födelse och för amning (mammaledighet, 4 §).

2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under

förutsättning att föräldern då har hel föräldrapenning, för tid därefter (hel le-
dighet med eller utan föräldrapenning, 5 §).

3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel medan föräldern har tre fjärdedels,
halv respektive en fjärdedels föräldrapenning (delledighet med föräldrapen-
ning, 6 §).

4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med

upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan
föräldrapenning, 7 §).

5. Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med till-

fällig föräldrapenning m.m., 8 §).

För mammaledighet och ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m.

fordras inte att arbetstagaren skall ha varit anställd hos arbetsgivaren en viss
tid (kvalifikationstid). För övriga former av föräldraledighet krävs kvalifika-
tionstid enligt 9 §.

Särskilda bestämmelser om ledighet och omplacering för kvinnliga ar-

betstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller som ammar finns i 18�
21 §§.

6 §

3

Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller

en åttondels föräldrapenning enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän för-
säkring har föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärde-
delar, hälften, en fjärdedel respektive en åttondel.

Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9 §.

1

Prop. 2000/01:44, bet. 2000/01:SfU10, rskr. 2000/01:169.

2

Senaste lydelse 1996:1545.

3

Senaste lydelse 1996:1545.

SFS 2001:143

Utkom från trycket
den 10 april 2001

background image

2

SFS 2001:143

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

7 §

En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en

fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så
men ännu inte har avslutat sitt första skolår.

Kvalifikationstid i anställningen krävs enligt 9 §.

12 §

4

Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över arbetsveck-

ans samtliga dagar eller förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar.

14 §

Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens för-

läggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan
olägenhet för arbetstagaren, skall denne lägga ledighet som avses i 11 § så
att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning.

Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid för-

kortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med ar-
betstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig stör-
ning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens
samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveck-
ans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den
till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Har beslut i en sådan fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt

än enligt arbetstagarens önskemål, skall arbetsgivaren underrätta arbetstaga-
ren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta
skall om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 i fråga om 3, 7, 12 och 14 §§ och i

övrigt den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson

(Näringsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1996:1545.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt