SFS 2003:373 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2003:373 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
030373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18

§ föräldraledighetslagen

(1995:584) skall ha följande lydelse.

18 §

2

En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller am-

mar har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställ-
ningsförmåner under förutsättning att hon har förbjudits att fortsätta sitt van-
liga arbete enligt föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 § arbets-
miljölagen (1977:1160).

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2003.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191.

2

Senaste lydelse 1997:99.

SFS 2003:373

Utkom från trycket
den 17 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt