SFS 2000:580 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2000:580 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
000580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 4

§ föräldraledighetslagen

(1995:584) skall ha följande lydelse.

4 §

En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt

barns födelse under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den
beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen.
Om hon inte är ledig på annan grund skall två veckor av denna mammale-
dighet vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen.

Arbetstagaren har också rätt att vara ledig för att amma barnet.
Mammaledighet behöver inte vara förenad med att föräldrapennning beta-

las ut. Vid ledighet för att amma barnet gäller inte 10�15 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2000.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:87, bet. 1999/2000:AU8, rskr. 1999/2000:231.

2

Jfr rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött
barn eller ammar (EGT L 348, 28.11.1992, s. 1, Celex 392L0085).

SFS 2000:580

Utkom från trycket
den 28 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt