SFS 2009:1051 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2009:1051 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);
091051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 5 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § föräldraledighetslagen

(1995:584) ska ha följande lydelse.

8 §

2

En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

1. får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 eller

11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a,

10 b eller 11 § samma lag, om arbetstagaren inte omfattats av bestäm-
melserna i 16 a kap. 2 § nämnda lag, eller

3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 11 a §

samma lag, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap.
2 § nämnda lag.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit

sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till till-
fällig föräldrapenning på grund av att

1. barnet är yngre än 240 dagar, eller
2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna

i 16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16.

2 Senaste lydelse 2008:933.

SFS 2009:1051

Utkom från trycket
den 17 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt