SFS 2010:1263 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Föräldraledighetslag (1995:584) / SFS 2010:1263 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
101263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 6, 8 och 10 §§ föräldraledighets-

lagen (1995:584) ska ha följande lydelse.

5 §

2

En förälder har rätt till hel ledighet för vård av barn till dess barnet är

18 månader oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte.

En förälder har därutöver rätt till hel ledighet medan föräldern får hel för-

äldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.

För en arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i

avsikt att adoptera det ska tiden 18 månader i stället räknas från den tidpunkt
då arbetstagaren fått barnet i sin vård. �r det fråga om adoption av arbets-
tagarens makes barn eller av eget barn, har arbetstagaren inte rätt till ledighet
utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt rum. Rätten till
ledighet för adoptivföräldrar upphör när barnet fyllt åtta år eller vid den se-
nare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.

6 §

3

Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller

en åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har för-
äldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en
fjärdedel respektive en åttondel.

8 §

4

En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,
2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10�31 §§

samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap.
3 § balken, eller

3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 §

samma balk, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap.
3 § balken.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit

sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till till-
fällig föräldrapenning på grund av att

1. barnet är yngre än 240 dagar, eller

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2006:442.

3 Senaste lydelse 2006:442.

4 Senaste lydelse 2009:1051.

SFS 2010:1263

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1263

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna

i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

10 §

Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.

Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det
kalenderår då ledigheten påbörjades.

Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen

ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m. enligt 8 § eller ledighet för för-
äldrautbildning m.m. enligt 12 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt