SFS 1992:125

920125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:125

om ändring i lagen (1949:345) om rätten till

utkom från trycket

arbetstagares uppfinningar;

"^^rs 1992

utfärdad den 19 mars 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen (1949; 345) om rätten

till arbetstagares uppfinningar skall införas en ny paragraf, 9§, av följande
lydelse.

9 § I mål om tillämpningen av denna lag är Stockholms tingsrätt behörig

domstol. Vid prövningen av sådant mål skall tingsrätten och, om talan

fullföljs, hovrätten ha den sammansättning som anges i 66 och 67 §§

patentlagen (1967:837).

Denna lag träd er i kraft den 1 april 1992. Mål som före ik raftträdandet

kommit in till arbetsdomstolen men ännu inte avgjorts handläggs enligt

äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

B�RJE H�RNLUND

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

' Prop. 1991/92:84, AU6, rskr. 132.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt