SFS 1990:103

900103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:103 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lag cn (1963:115) om förlängd semester

vissa arbetstagare med radiologiskt arbete;

den 27 mars 1990

utfärdad den 22 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1963:115) om förlängd

semester för vissa ar betstagare med radiologiskt arbete skall ha följande

lydelse.

1

Arbetstagare som för arbetsgivarens räkning utför radiologiskt arbe- <

te, vari arbetstagaren utsättes f�r jon iserande strålning i så dan utsträck­

ning att menlig inverkan därav kan befaras, har under villkor som före-

skrives i denna lag rätt till längre semesterledighet än som följer av 4§ ^
semesterlagen (1977:480) i dess lydelse före den 1 apr il 1990. För vaije!

kalendermånad av intjänandeåret, under vilken arbetstagaren har utfört!

sådant arbete minst femton dagar, skall semesterledigheten påföljande "
semesterår förlängas med fem tolftedels semesterdag. Uppstår vid beräk-" e

ningen brutet dagantal, skall det avrundas till närmast högre hela tal.

Med dag, under vilken utförts arbete, som avses i första stycket, jämstäl-

les

1) dag, under vilken arbetstagaren varit semesterledig, dock endast om .

hans arbete omedelbart f�re och omed elbart efter ledigheten varit sådant

som avses i första stycket, samt

2) dag, under vilken arbetstagaren haft ledighet som är semesterlöne­

grundande enligt 17 § semesterlagen, dock ej om arbete, som avses i första '
stycket, uppenbarligen icke ku nnat beredas honom sådan dag och anled- .

ningen härtill varit annan än driftsuppehåll för samtidig semester.

För vaije semesterdag som tillkommer enligt första stycket utgår semes­

terlön med 0,48 procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna
lön i anställni ngen, beräknad enligt 16§ semesterlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1990.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

138

' Prop. 1989/90: 59, AU 10, rskr. 142.

^Senaste lydelse 1977:481.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt