SFS 2009:1441 Lag om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete / SFS 2009:1441 Lag om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
091441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:115) om förlängd
semester för vissa arbetstagare med radiologiskt
arbete;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�3 §§ lagen (1963:115) om för-

längd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete ska ha följande
lydelse.

1 §

2

En arbetstagare som för arbetsgivarens räkning utför radiologiskt ar-

bete, där arbetstagaren utsätts för joniserande strålning i sådan utsträckning
att skadlig inverkan kan befaras, har under villkor som föreskrivs i denna lag
rätt till längre semesterledighet än som följer av 4 § semesterlagen
(1977:480). För varje kalendermånad av intjänandeåret, under vilken arbets-
tagaren har utfört sådant arbete minst femton dagar, ska semesterledigheten
påföljande semesterår förlängas med fem tolftedels semesterdag. Uppstår
vid beräkningen ett brutet dagantal, ska det avrundas till närmast högre hela
tal.

Dag, när sådant arbete som avses i första stycket har utförts, ska jämställas

med

1) dag, då arbetstagaren varit semesterledig, dock endast om hans eller

hennes arbete omedelbart före och omedelbart efter ledigheten varit sådant
som avses i första stycket, samt

2) dag, då arbetstagaren har haft ledighet som är semesterlönegrundande

enligt 17�17 b §§ semesterlagen, dock inte om sådant arbete, som avses i
första stycket, uppenbarligen inte kunnat beredas honom eller henne sådan
dag och anledningen till detta varit annan än driftsuppehåll för samtidig se-
mester.

Semesterlön för de semesterdagar som tillkommer enligt första stycket be-

räknas enligt 16�16 b §§ semesterlagen.

2 §

3

På begäran av domstol eller den som saken rör, ska Arbetsmiljöverket

avgöra om ett visst arbete är sådant som avses i denna lag.

Om ett mål som handläggs vid domstol, är beroende av en fråga som

avses i första stycket, ska domstolen hänskjuta frågan till Arbetsmiljöverket,

1 Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83.

2 Senaste lydelse 1990:103.

3 Senaste lydelse 2000:769.

SFS 2009:1441

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

2

SFS 2009:1441

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

när en part yrkar det eller domstolen finner att det är nödvändigt. Dom får
inte meddelas förrän Arbetsmiljöverkets beslut kommit domstolen till handa.

3 §

4

Om semester för arbetstagare som avses i denna lag gäller i övrigt se-

mesterlagen (1977:480).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 1977:481.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt