SFS 2013:83 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. / SFS 2013:83 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
130083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 § lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

36 §

2

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223) får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om förvalt-

ning enligt 35 § fjärde stycket ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2009:780.

SFS 2013:83

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt