SFS 2008:87 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

080087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m.

dels

att 31 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 37 §, och närmast före 37 §

en ny rubrik av följande lydelse.

31 §

2

Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sitt

hemvist.

Styrelsen för en pensions- eller personalstiftelse ska anmäla stiftelsen för

tillsyn senast sex månader efter det att styrelsen har tagit emot sitt uppdrag.
En pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket ska dock anmälas för
tillsyn genast efter det att uppdraget har tagits emot.

Anmälan enligt andra stycket ska innehålla uppgift om stiftelsens post-

adress och telefon samt om styrelseledamöternas namn, personnummer, bo-
stadsadress, postadress och telefon. Till anmälan ska fogas en bestyrkt kopia
av de handlingar som arbetsgivaren upprättat avseende stiftelsen samt, om
möjligt, uppgift om storleken och arten av stiftelsens förmögenhet. När en
ändring har inträtt i något förhållande som tidigare har anmälts, ska detta ge-
nast anmälas till tillsynsmyndigheten.

När en pensionsstiftelses verksamhet når den omfattning som anges i

9 a § första stycket, ska dess styrelse genast göra en anmälan till tillsyns-
myndigheten. Detsamma gäller när en pensionsstiftelse har beslutat att till-
lämpa de bestämmelser som anges i nämnda stycke.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, efter ansökan från en

pensionsstiftelse vars verksamhet inte längre har den omfattning som anges i
9 a § första stycket eller som inte längre vill tillämpa dessa bestämmelser i
enlighet med vad som anges i 9 a § andra stycket besluta att stiftelsen inte
längre ska tillämpa de regler som anges i det förstnämnda stycket.

Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över anmälda stiftelser.
Tillsynsmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen om en anmälan

enligt andra stycket andra meningen eller fjärde stycket. Finansinspektionen
ska underrätta tillsynsmyndigheten om en ansökan enligt femte stycket och
om det beslut som inspektionen fattar med anledning av en sådan ansökan.

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2

Senaste lydelse 2005:1124.

SFS 2008:87

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

2

SFS 2008:87

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för tillsyn och registrering enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om ingivning av anmälningar i registreringsärenden.

Straff

37 §

Den som i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektro-

nisk handling överensstämmer med originalet döms, om åtgärden innebär
fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brot-
tet är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt