SFS 2014:837 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. / SFS 2014:837 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
140837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 a § lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

16 a §

2

En ledamot eller suppleant i styrelsen för en sådan pensionsstiftelse

som avses i 9 a § ska ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas för
att delta i ledningen av en sådan pensionsstiftelse och även i övrigt vara lämp-
lig för uppgiften.

Av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud följer att den som har närings-

förbud inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen i en pensionsstiftelse.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

2 Senaste lydelse 2005:1124.

SFS 2014:837

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt