SFS 1986:1297

861297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1297

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

Utkom från trycket

pensionsutfästelse m. m.;

den 29 december 1986

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 33 § lagen (1967:531) om tryg­

gande av pensionsutfästelse m. m. skall ha följande lydelse.

33

Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt 22 § före s hos rege­

ringen genom besvär.

Talan mot annat beslut av tillsynsmyndigheten enligt denna lag och mot

länsskattemyndighetens beslut enligt 11 § tredje stycket föres hos kam­
marrätten genom besvär.

' Prop. 1986/87:47, SkU II, rskr. 95.

^ Senaste lydelse 197 5:1388.

2291

¬

background image

SFS 1986:1297

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt