SFS 1987:624

870624.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987: 624

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

utkom från trycket

pensionsutfästelse m. m.;

jejuni mi

utfärdad den II juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 och 23 §§ lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m. m. skall ha följande lydelse.

20 § Likvidation ombesöijes av pensionsstiftelsens styrelse, som därvid

framlägger förslag till fördelning av stiftelsens medel. Förslaget skall hållas

tillgängligt på arbetsplatsen och omedelbart tillställas förening som avses i
17 § första stycket.

Den som har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur stiftel­

sen äger hos tillsynsmyndigheten anmäla klander mot förslaget till fördel­

ning inom en månad från den dag då förslaget blev tillgängligt på arbets­
platsen. För skada, som tillfogas fordringsägare, ansvarar styrelsens leda­
möter efter de grunder som anges i 15 kap. 1 oc h 4 §§ aktiebolagslagen

(1975:1385).

23

�vergår näringsverksamhet från en arbetsgivare till en annan och

avtalas därvid att ansvaret för pensionsutfästelse skall överflyttas på efter­
trädaren, skall samtycke till överflyttningen inhämtas från innehavaren av
pensionsfordringen. Tillsynsmyndigheten äger medge att samtycke icke
behöver inhämtas, om efterträdaren kan anses god för pensionsutfästel­
sen.

Har i författning meddelats särskilda bestämmelser om tillvaratagande

av fordringsägares rätt vid fusion, gäller dessa i stället för reglerna i första

stycket. Innehavare av pensionsfordran behöver dock ej förtecknas och
kallas i ä rende om fusion enligt 14 ka p. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385)

eller 12 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, om tillsyns­

myndigheten medger det. Detsamma gäller i ärende om vinstudelning

enligt 6 kap. 5 § andra meningen, nedsättning av aktiekapitalet enligt 6

kap, 6 § och nedsättning av reservfonden enligt 12 kap. 4 § tredje stycket 3

aktiebolagslagen.

Har ansvaret för pensionsutfästelse sålunda överflyttats, anses utfästel­

sen ha samma rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos
efterträdaren från dagen för anställningen hos företrädaren. Efter över­
flyttningen är företrädaren fri från ansvar för utfästelsen.

' Prop. 1986/87:7 mom. 3 och prop. 1986/87: 12, NU 36, rskr. 356,

^ Senaste lydelse 1982: 1085.

1425

¬

background image

SFS 1987:624

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 .

. I

Vad som i 23 § andra stycket sägs om fusion enligt 12 k ap. 6 § lageji

f

^

(1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas först efter utgången av år
1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Maria Renmyr
(J u stitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt