SFS 1990:356

900356.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:356 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring 1 lagen (1967:531) om tryggande av

den 11 juni 1 990

pensionsutfästelse m. m.;

utfardad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att i 33 § lagen (1967:531) om tryg - ,

gande av pensionsutfästelse m.m.^ ordet "länsskattemyndighetens" skall

bytas ut mot "skattemyndighetens".

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den

1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

' Senaste lydelse av

668

33 § 1986; 1297.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt