SFS 1991:374

910374.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:374

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

utkom från trycket

pensionsutfästelse m. m.;

den 4 juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 § lagen (19 67:531) om tryg­

gande av pensionsutfästelse m. m. skall ha följande lydelse.

23

�vergår näringsverksamhet från en arbetsgivare till en a nnan och

avtalas därvid att ansvaret för pensionsutfästelse skall överflyttas på efter­

trädaren, skall samtycke till överflyttningen inhämtas från innehavaren av

pensionsfordringen. Tillsynsmyndigheten äger medge att samtycke icke

behöver inhämtas, om efterträdaren kan anses god f�r pensionsutfästelsen.
Något samtycke behövs inte vid o mbildning enligt 8 kap. sparbankslagen

(1987:619).

Har i författning meddelats särskilda bestämmelser om tillvaratagande

av fordringsägares rätt vid fusion, gäller dessa i stället för reglerna i första
stycket. Innehavare av pensionsfordran behöver dock ej förtecknas och

kallas i är ende om fusion enligt 14 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385)

eller 12 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, om tillsyns­

myndigheten medger det. Detsamma gäller i ärende om vinstutdelning

enligt 6 kap. 5 § andra meningen, nedsättning av aktiekapitalet enligt

' Prop. 1990/91; 136; NU34, rskr. 27 3.

' Senaste lydelse 1987:624.

629

¬

background image

v

SFS 1991; 374

6 kap. 6 § och nedsättning av reservfonden enligt 12 kap. 4 § tredje stycket

3 aktiebolagslagen.

Har ansvaret for pensionsutfästelse sålunda överflyttats, anses utfästel­

sen ha samma rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos
efterträdaren från dagen för anställningen hos företrädaren. Efter över­

flyttningen är företrädaren fri från ansvar f�r utfästelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt