SFS 1992:1062

921062.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1062

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

utkom från trycket

pensionsutfåstelse m. m

den 23 november 1992

utfärdad den 1 9 november 1992.

Enligt riksdagens beslut' föresk rivs att 23 § lagen (1967:53 1) om tryg­

gande av pensionsutfästelse m. m. skall ha följande lydelse.

23

�vergår näringsverksamhet från en a rbetsgivare till e n annan oc h

avtalas därvid att ansvaret för pensionsutfästelse skall överflyttas på efter-

'Prop. 1992/93:69, bet. 1992/93:NU7, rskr. 1992/93:19.

^ Senaste lydelse 1991; 374.

2533

¬

background image

SFS 1992:1062

trädaren, skall samtycke till överflyttningen inhämtas från innehavaren av
pensionsfordringen. Tillsynsmyndigheten äger medge att samtycke icke
behöver inhämtas, om efterträdaren kan anses god för pensionsutfästelsen.
Något samtycke behövs inte vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen

(1987:619) eller II kap. föreningsbankslagen (1987:620).

Har i forf attning meddelats särskilda bestämmelser om tillvaratagande

av fordringsägares rätt vid fusion, gäller dessa i stället for reglerna i första
stycket. Innehavare av pensionsfordran behöver dock ej förtecknas och
kallas i ä rende om fusion enligt 14 kap . 4 § aktiebolagslagen (1975:1385)

eller 12 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, om tillsyns­

myndigheten medger det. Detsamma gäller i ärende om vinstutdelning

enligt 6 kap. 5 § andra meningen, nedsättning av aktiekapitalet enligt 6

kap. 6 § och nedsättning av reservfonden enligt 12 kap. 4 § tredje stycket 3

aktiebolagslagen.

Har ansvaret f�r pensionsutfästelse s ålunda överflyttats, anses utfästel­

sen ha samma rättsverkningar som om arbetstagaren varit anställd hos
efterträdaren från dagen för anställningen hos företrädaren. Efter över­

flyttningen är företrädaren fri från ansvar för utfästelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

Severin Blomstrand

(J ustitiedepartementet)

(

fe
Si

.5

G

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt