SFS 2002:126 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. / SFS 2002:126 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
020126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 21 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutfästelse m.m. skall ha följande lydelse.

14 §

Arbetsgivaren äger ur pensionsstiftelse gottgöra sig för vad han utgi-

vit såsom

a) pensionspost, avgift för pensionsförsäkring eller annan utgift i samband

med pensionering,

b) engångsunderstöd till arbetstagare vid långvarig oförmåga till arbete på

grund av sjukdom, lyte eller annat men eller vid avgång ur tjänsten på grund
av uppnådd ålder samt engångsunderstöd till efterlevande vid arbetstagarens
frånfälle eller utgift för försäkring av sådant understöd.

Dessutom äger arbetsgivaren gottgöra sig för vad som särskilt redovisats

under rubriken Avsatt till pensioner till fullgörande av bestämmelse i allmän
pensionsplan.

Gottgörelse enligt denna paragraf får ej avse utgift eller redovisning för

annan arbetstagare än sådan, som omfattas av stiftelsens ändamål, eller så-
dan arbetstagares efterlevande.

I fråga om ersättning för värdet av rätt till tjänstepension som överförts till

Europeiska gemenskaperna gäller 7 § lagen (2002:125) om överföring av
värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9, rskr. 2001/02:181.

SFS 2002:126

Utkom från trycket
den 4 april 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt