SFS 1999:1239 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. / SFS 1999:1239 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
991239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 § lagen (1967:531) om trygg-

ande av pensionsutfästelse m.m. skall ha följande lydelse.

11 §

2

En pensionsstiftelse får inte ta emot en fordran mot arbetsgivaren.

Avtal som strider mot detta är ogiltigt. Stiftelsen får dock låna ut medel till
arbetsgivaren, om det ställs betryggande säkerhet för lånet eller tillsynsmyn-
digheten medger det.

En stiftelse får inte ta emot egendom från arbetsgivaren på villkor, som

väsentligt begränsar stiftelsens rätt att förfoga över egendomen. Inte heller
får en stiftelse som har grundats av aktiebolag, utan att tillsynsmyndigheten
godkänner det, äga aktier i bolaget eller i bolag vilket står i sådant förhål-
lande till detta som avses i 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Om en pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelse om pension

till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande i aktiebolag som är fåmans-
företag enligt 56 kap. 2 och 3 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skall, i
fråga om stiftelsens rätt att lämna lån och ställa säkerhet, bestämmelserna i
12 kap. 7 och 8 §§ samt 19 kap. 1 § aktiebolagslagen tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om lån och ställande av säkerhet som avser tid före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1994:805.

SFS 1999:1239

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt