SFS 2008:303 Lag om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt / SFS 2008:303 Lag om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
080303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av
samhällsstöd vid arbetskonflikt;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1969:93) om begräns-

ning av samhällsstöd vid arbetskonflikt ska ha följande lydelse.

7 §

2

En central förvaltningsmyndighets beslut överklagas till Arbetsdom-

stolen i den del beslutet rör tillämpningen av denna lag. Prövningstillstånd
krävs inte för att Arbetsdomstolen ska pröva beslutet.

Om beslutet angår en medlem i en organisation som avses i 6 § lagen

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, kan medlemmens talan föras
av organisationen. Medlemmen har dock rätt att själv föra talan, om han
eller hon visar att organisationen undandrar sig att föra hans eller hennes
talan.

I fråga om överklaganden till Arbetsdomstolen enligt denna lag ska i öv-

rigt i tillämpliga delar gälla vad som i lagen (1974:371) om rättegången i ar-
betstvister föreskrivs om rättegången i mål om beslut som har överklagats
till Arbetsdomstolen. Mål enligt denna lag kan dock även avgöras efter hu-
vudförhandling.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196.

2

Senaste lydelse 1976:585.

SFS 2008:303

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt