SFS 1988:391

880391.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:391

om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares

Utkom från trycket

kvittningsrätt;

'^juni i988

utfärdad den 26 maj 19 88.

{ ⬢

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § lagen (1970; 215) om arbetsgi­

vares kvittningsrätt skall ha följa nde lydelse.

7 §- Framställning om besked enligt 6 § görs hos kronofogdemyndighe­

ten i det län dä r arbetstagaren är bosatt. �r han inte bosatt här i la ndet,

görs framställningen i det län där arbetsgivaren finns. Innan kronofogde­

myndigheten meddelar beslut, skall myndigheten bereda arbetstagaren
tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt.

Mot kronofogdemyndighetens beslut får talan ej föras. Kronofogdemyn­

digheten kan ändra beslutet, om anledning därtill förekommer.

mzt

rlfilt

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988 .

;

På regeringens vägnar

Jjite&�0t

ANNA-GRETA LEIJON

⬢-

;

Anders Eriksson

itiblhos

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88: 152, LU 34, rskr. 309.

"

^ Senaste lydelse 1981:833.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt