SFS 2016:249 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete / SFS 2016:249 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
160249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1970:943) om arbetstid

m.m. i husligt arbete ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på arbete som en arbetstagare utför i arbetsgiva-

rens hushåll. Lagen gäller dock inte om arbetstagaren är medlem av arbets-
givarens familj, utom i det fall arbetstagaren är personlig assistent enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För arbetstagare som inte har fyllt 18 år gäller endast 11�14, 24 och 25 §§.
En överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som strider

mot denna lag är inte bindande för arbetstagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156.

2 Senaste lydelse 2008:296.

SFS 2016:249

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt