SFS 2000:765 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete / SFS 2000:765 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
000765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete;

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1970:943) om ar-

betstid m.m. i husligt arbete

2

,

dels

att i 17 § ordet ⬝Yrkesinspektionen⬝ skall bytas ut mot ⬝Arbetsmiljö-

verket⬝,

dels

att 15 och 18 §§ skall ha följande lydelse.

15 §

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att 2�4, 6, 8 och 9 §§ följs. Där-

vid gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om tillsyn över att arbets-
miljölagen (1977:1160) följs. Undersökningar på arbetsställen får dock gö-
ras endast på begäran av en part eller om det annars finns särskild anledning.

18 §

3

Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop.1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2.

2

Senaste lydelse av 17 § 1973:838.

3

Senaste lydelse 1973:838.

SFS 2000:765

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt