SFS 1985:222

850222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:222

om ändring 1 lagen (1974:13) om vissa

Utkom från trycket

anställningsfrämjande åtgärder;

den 30 apni i985

utfärdad den 18 april 198 5.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23 § lagen (1974:13) om vissa

anställningsfrämjande åtgärder skall ha nedan angivna lydelse.

23 § Talan om utdömande av vite enligt denna lag f örs av länsarbets­

nämnd eller arbetsmarknadsstyrelsen eller, när fråga är om vite som före­

lagts med stöd av 14 §, av arbetstagarorganisation som hemställt om före­
skrifter som där anges.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Johan Hirschfeldt
(Arbetsmarknadsdepartementet)

'Prop. 1984/85:96, JuU 22, rskr 211.

623

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt