SFS 1974:358

740358.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:358 Lag

Utkom från t rycket

facklig förtroendcmans ställning på arbe tsplatsen;

den 17 juni 1974

utfärdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^

1 § Denna lag äger tillämpning på arbetstagare som har utsetts av

lokal arbetstagarorganisation att som facklig f örtroendeman företräda de
anställda i fråg or som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med
facklig verksamhet sammanhängande frågor.

Med lokal arbetstagarorganisation avses i denna lag organisation som

på arbetsplatsen är eller brukar vara bunden av kollektivavtal för de
arbetstagare som beröres av förtroendemannens verksamhet.

Lagen vinner tillämpning på facklig förtroendeman då organisationen

har underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget. I förhållande
till förtroendemannen bestämmer organisationen när lagen skall gälla

för honom.

2 § Har i lag meddelats bestämmelse som avviker från denna lag,

^

gäller den bestämmelsen. �ven avvikande bestämmelse i annan författ-

ning än lag gäller, om den avser fråga om företrädesrätt till fortsatt
arbete eller förläggning av ledighet för facklig förtroendeman, vars av-

löningsförmåner fastställes under medverkan av Kungl. Maj:t eller

myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer, eller facklig förtroendeman

'

hos riksdagen eller dess verk.

Avtal som in nebär att facklig förtroendemans rättigheter enligt denna

lag inskränkes är ogiltigt i den delen. Avvikelse få r dock göras från 1 §,
5�7 §§ och 8 § första stycket med stöd av kollektivavtal som på arbets­
tagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som är att anse som
huvudorganisation enligt lagen (1936: 506) om förenings- och för­
handlingsrätt.

3 § Facklig förtroendeman får ej av arbetsgivaren hindras att fullgöra

sitt uppdrag. Förtroendemannen skall ges tillfälle att disponera lokal

820

1 Prop. 1974; 88, InU 1 5, rskr 272.

¬

background image

eller annat utrymme på arbetsplatsen som fordras för det fackliga upp-

SFS 1974: 358

draget.

4 § Facklig förtroendeman far ej med anledning av sitt uppdrag ges

försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget

har upphört skall arbetstagaren vara tillförsäkrad samma eller likvärdig

ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om

han ej haft fackligt uppdrag.

5 § Uppkommer fråga om ändring av facklig förtroendemans arbets­

förhållanden eller anställningsvillkor, skall arbetsgivaren minst två veckor

i förväg varsla den lokala arbetstagarorganisationen och underrätta för­
troendemannen. Föreligger hinder härför, skall varsel och underrättelse
i stället lämnas så snart det kan ske. Skyldighet att lämna varsel och

underrättelse föreligger ej vid sådan ändring som utgör ett normalt led i

förtroendemannens arbete och icke försämrar hans möjligheter att full­

göra det fackliga uppdraget.

Den lokala arbetstagarorganisationen och förtroendemannen har rätt

till överläggning med ar betsgivaren om åt gärd som avses i första stycket.

Sådan överläggning skall påkallas senast en vecka efter det att varsel eller

underrättelse lämnades. Har överläggning påkallats, får arbetsgivaren

icke vidtaga den tilltänkta åtgärden förrän tillfälle till överläggning har
lämnats.

6 § Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det
fackliga uppdraget.

Ledigheten får dock icke ha större omfattning än som är skäligt med

hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får icke förläggas
så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång.

Ledighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning

mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.

7 § Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på arbetsplat­
sen skall facklig förtroendeman ha rätt till bibehållna anställningsförmå­

ner.

Om anställningsförmån enligt lag utgår endast för arbetad tid, skall

med sådan tid likställas ledighet som avses i förs ta stycket.

8 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering skall

facklig förtroendeman, utan hinder av 22 § lagen (1974: 12) om anställ­

ningsskydd, ges företräde till fortsatt arbete, om det är av särskild
betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Kan förtroen­

demannen endast efter omplacering beredas fortsatt arbete, gäller som
förutsättning för att han skall ges företräde att han har tillräckliga kva­
lifikationer för detta arbete.

Uppsägning som sker i strid med första stycket skall på yrkande av

förtroendemannen förklaras ogiltig. Härvid äger 34 § andra och tredje
styckena, 36, 37, 39 och 41 §§ lagen (1974: 12) om anställningsskydd

motsvarande tillämpning.

821

¬

background image

SFS 1974: 358

9 § Uppkommer tvist om tillämpning på en facklig förtroendeman av

1, 3, 4, 6 eller 7 § eller 8 § första stycket eller kollektivavtalsbestämmel­
se som med stö d av 2 § andra stycket har trätt i stället för 1, 6 eller 7 §

eller 8 § första stycket, gäller den lokala arbetstagarorganisationens me­
ning om lagens eller kollektivavtalets rätta innebörd intill dess tvisten
har slutligt prövats. I kollektivavtal som har trätt i lagens ställe kan
föreskrivas att arbetstagarpartens bestämmanderätt i stället skall till­

komma huvudorganisationen.

Utan hinder av första stycket kan arbetsgivaren vägra sådan ledighet

som äventyrar säkerheten på arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner

eller därmed jämförliga intressen.

10 § �&sidosätter arbetsgivare sina förpliktelser enligt denna lag eller

kollektivavtalsbestämmelser som har trätt i lagens ställe skall han utge,

förutom lön och andra anställningsförmåner vartill facklig förtroende­
man är berättigad, ersättning för uppkommen skada. Vid bedömande
om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till arbets­

tagarorganisations intresse av att lagens bestämmelser iakttages i förhål­
lande till organisationens förtroendemän samt till övriga omständigheter
av annan än rent ekonomisk betydelse.

Arbetstagarorganisation kan åläggas att utge skadestånd om den för­

anlett felaktig tillämpning av lagen eller kollektivavtal som har trätt i

lagens ställe och har insett eller uppenbarligen borde ha insett felaktighe­

ten. Detsamma gäller om organisationen icke vidtager skäliga åtgärder

för att hindra facklig förtroendeman från ett motsvarande förfarande

eller om organisationen icke söker förebygga skada av ett felaktigt för­

faringssätt. Facklig förtroendeman kan icke åläggas att utge skadestånd

eller återbära erhållen lön för facklig verksamhet som han har bedrivit

med organisati onens godkännande.

Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter

är skäligt, kan skadeståndet jämkas.

11 § Den som vill fo rdra skadestånd enligt d enna lag skall underrätta

motparten om sitt anspråk inom fyra månader från det skadan inträf­

fade. Har inom den tiden förhandling rörande anspråket påkallats enligt
lagen (1936: 506) om förenings- och förhandlingsrätt eller med stöd av
kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att för­
handlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom åtta månader
från skadans uppkomst.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om anspråk på

lön och andra anställningsförmåner enligt denna lag eller kollektivavtal
som har trätt i lagens ställe.

Iakttages ej vad som föreskrives i första och andra styckena, är talan

förlorad.

12 § Mål om tillämpning av denna lag handlägges enligt lagen (1974:

371) om rättegången i arbetstvister. Sådant mål skall handläggas skynd­

samt, Detsamma gäller mål om kollektivavtal som har trätt i lagens

ställe.

Utan hinder av 9 § kan arbetsdomstolen meddela förordnande i tviste-

822

frågan för tiden intill dess tvisten har slutligt prövats. Yrkande om

¬

background image

sådant förordnande får ej bifallas utan att motparten har beretts tillfälle

SFS 1974: 358

att yttra sig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Kollektivavtal enligt 2 § andra stycket kan ingås före ikraftträdandet.
Har en arbetstagares fackliga uppdrag upphört före ikraftträdandet

äger 4 § icke tillämpning.

Föreskrifterna i 5 § gäller icke om de leder till att varsel och under­

rättelse skall ha lämnats före ikraftträdandet.

CARL GUSTAF

ANNA-GRETA LEIJON

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt