SFS 1982:87

820087.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982: 87

Lag

Utkom från trycket

den 16 mars 19 82

om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans

ställning på arbetsplatsen;

utfärdad den 24 februari 1982.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 8 § lagen (1974:358) om facklig

förtroendemans ställning på arbetsplatsen skall ha nedan angivna lydelse.

8 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering skall

facklig förtroendeman, utan hinder av 22 § lagen (1982:80) om anställ­

ningsskydd, ges företräde till fortsatt arbete, om det är av särskild betydel­
se för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Kan förtroendemannen

endast efter omplacering beredas fortsatt arbete, gäller som förutsättning

för att han skall ges företräde att han har tillräckliga kvalifikationer för det­

ta arbete.

Uppsägning som sker i strid med första stycket skall på yrkande av för­

troendemannen förklaras ogiltig. Härvid skall 34 § and ra och tredje styc­
kena, 37, 39, 40 och 42 §§ samt 43 § andra stycket lagen (1982:80) om an­
ställningsskydd gälla.

Denna lag träder i kraft de n 1 april 1982.

På regeringens vägnar

INGEMAR ELIASSON

Lars Lunning

(Arbetsmarknadsdepartementet)

icitf

I

lii'-

lit.

242

' Prop. 1981/82: 71, AU II. rskr 153.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt