SFS 1975:356

750356.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:356 Lag

utkom från t rycket

ändring i lagen (19 74: 358) om facklig

den 17 juni 1 975

förtroendemans ställning på arb etsplatsen;

utfärdad den 5 juni 1975,

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om lagen (1974: 358)

om facldig förtroendemans ställning på arbetsplatsen,

638

1 Prop. 1975: 89, InU 15, rskr 208.

¬

background image

'p-f

deh att i 2 § orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 7 § skall ha nedan angivna lydelse.

7 § Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på arbetsplat­
sen skall facklig förtroendeman ha rätt till bibehållna anställningsför­

måner.

Beror det på arbetsgivaren att den fackliga verksamhet som avser ar­

betsplatsen förlägges till annan tid än förtroendemannens ordinarie

arbetstid, skall ersättning utgå till förtroendemannen som om han hade

utfört arbete för arbetsgivarens räkning.

�ven uppkomna merkostnader skall ersättas, om de beror på arbets­

givaren.

Om anställningsförmån enligt lag utgår endast för arbetad tid, skall

med sådan tid likställas tid som avses i första och andra styckena.

SFS 1975: 356

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Stig Jansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt