SFS 1976:594

760594.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976: 594 Lag

utkom från t rycket

ändring i lagen (1974: 358) om facklig förtr oende-

den 1 9 juli 1 976

mans Ställning på arb etsplatsen;

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 2 och 11 §§ lagen (1974; 358 )

om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen skall ha nedan

angivna lydelse.

2 §2 Har i lag meddelats bestämmelse som avviker från denna lag,
gäller den bestämmelsen. �ven avvikande bestämmelse i annan författ­
ning än lag gäller, om den avser fråga om företrädesrätt till fortsatt
arbete eller förläggning av ledighet för facklig förtroendeman, vars av­

löningsförmåner fastställes under medverkan av regeringen eller myn­

dighet som regeringen bestämmer, eller facklig förtroendeman hos riks­

dagen eller dess verk.

Avtal som innebär att facklig förtroendemans rättigheter enligt den­

na lag inskränkes är ogiltigt i den delen. Avvikelse f år dock göras från

1, 5�7 §§ och 8 § första stycket med stöd av kollektivavtal som på

arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av organisation som är att

anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976: 580) om

medbestämmande i arbetslivet.

11 § Den som vill fordra skadestånd enligt denna lag skall underrätta

motparten om sitt anspråk inom fyra månader från det skadan inträf­
fade. Har inom den tiden förhandling rörande anspråket påkallats en­
ligt lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd

1200

1 Prop. 1975/76: 105 (bil. 1 ), InU 45, rsk r 404.

2 Senasto lydelse 1975: 356.

¬

background image

av kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att

SFS 1976: 594

förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom åtta må­

nader från skadans uppkomst.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om anspråk på

lön och andra anställningsförmåner enligt denna lag eller kollektivavtal

som har trätt i lagens ställe.

lakttages ej vad som föreskrives i fö rsta och andra styckena, är talan

förlorad.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

�&ke Bouvin
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt