SFS 1990:1039

901039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990; 1039 Lag

Utkom från trycket

oiKi ämdring i liagesi (1974:358) onm

den 4 december 1990 ffoiTtroeimdemaiiis slälUnmg på

1918

utfärdad den 22 n ovember 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:358) om

facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

dels att 1. 2, 3 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i la gen sk all infora s två ny a para grafer, 9 a oc h 10 a §§, av

följande lydelse.

1 § Denna lag tillämpas på den som ha r utsetts av en arbetstagarorgani­
sation att som facklig förtroendeman företräda de anställda p å vi ss arbets-

' Prop, 1989/90; 157, J990 /9i:AU3, rskr. 35.

V:,

"CCj

r:;

'h\

1,'

\:r,i

¬

background image

plats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig

SFS 1990:1039

verksamhet sammanhängande frågor.

Med arbetstagarorganisation avses i denn a lag organisation som är eller

brukar vara bunden av kollektivavtal för de arbetstagare som berörs av
förtroendemannens verksamhet.

Lagen tillämpas på en facklig förtroendeman då organisationen har

underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget. I förhållande till

förtroendemannen bestämmer organisationen när lagen skall gälla för

honom.

2

Har i lag meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller

den bestämmelsen. �ven avvikande bestämmelse i an nan författning än

lag gäller, om den avser fråga om företrädesrätt till fortsatt arbete eller
förläggning av ledighet för facklig förtroendeman, vars avlöningsförmåner
fastställes under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen

bestämmer, eller facklig förtroendeman hos riksdagen eller dess verk.

Avtal som innebär att en facklig förtroendemans rättigheter enligt denna

lag inskränks är ogiltigt i den delen. Avvikelse får dock göras från 1, 5-7,

8 §§ första stycket, och 9 a § första och andra styckena med stöd av

kollektivavtal som på ar betstagarsidan har slutits eller godkänts av organi­

sation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslive t.

3 § En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra
sitt uppdrag.

Om uppdraget avser en annan arbetsplats än förtroendemannens egen,

är arbetsgivaren på den arbetsplatsen skyldig att låta förtroendemannen få

tillträde och vara verksam i den omfattning som behövs för uppdraget.
Verksamheten får dock inte medföra betydande hinder f�r arbetets behöri­

ga gång.

Förtroendemannen skall ges tillfälle a tt disponera lokal eller annat ut­

rymme på den egna arbetsplatsen som fordras f�r det fackliga uppdrag som
utförs där.

7 §' Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroende­

mannens egen arbetsplats skall den fackliga förtroendemannen ha rätt till
bibehållna anställningsförmåner.

Beror det på arbetsgivaren att den fackliga verksamhet som avser förtro­

endemannens egen a rbetsplats förläggs till annan tid än förtroendeman­

nens ordinarie arbetstid, skall er sättning utgå till förtroendemannen som

om han hade utfört arbete f�r arbetsgivarens räkning.

�ven uppkomna merkostnader skall ersättas, om de beror på arbetsgiva­

ren.

Om anställningsförmån enligt lag utgår endast för arbe tad tid, skall med

sådan tid likställas tid som avses i första och andra styckena.

9 a § En arbetsgivare som enligt 3 § and ra stycket är skyldig att ge en

facklig förtroendeman tillträde till en arbetsplats och låta förtroende-

' Senaste lydelse 1976:594.

' Senaste lydelse 1975:.356.

1919

¬

background image

SFS 1990:1039

mannen vara verksam där har rätt till förhandling med den berörda

arbetstagarorganisationen om tystnadsplikt rörande den information som
skall lämnas till förtroendemannen.

I sådana fall tillämp as 21 § andra och tredje styckena lagen (1976; 580)

om medbestämmande i arbetslivet. Vad en facklig förtroendeman har fått

kännedom om med tystnadsplikt som avses i första stycke t får förtroende­
mannen trots tystnadsplikten föra vidare till en ledamot i styrelsen för

arbetstagarorganisationen. I ett sådant fall gäller tystnadsplikten även f�r

styrelseledamoten.

I fråga om den som utövar ett uppdrag enligt 3 § andra stycket på en

arbetsplats i det allmännas verksamhet tillämpas 14 kap. 7, 9 och 10 §§
sekretesslagen (1980; 100) i stället f�r b estämmelserna i första och andra
styckena.

10 a § Om en facklig förtroendeman eller en ledamot i styrelsen f� r en
arbetstagarorganisation bryter mot den tystnadsplikt som avses i 9 a §

första'och andra styckena eller obehörigen utnyttjar kunskaper som förtro­

endemannen eller styrelsel edamoten har fått under sådan tystnadsplikt,
svarar arbetstagarorganisationen för den skada som uppkommer. I ett
sådant fall följer inte ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Om det är skäligt kan skad eståndet sättas ned eller helt falla bort.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Virdesten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt