SFS 2009:417 Lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen / SFS 2009:417 Lag om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
090417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:358) om facklig
förtroendemans ställning på arbetsplatsen;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 a § lagen (1974:358) om facklig

förtroendemans ställning på arbetsplatsen ska ha följande lydelse.

9 a §

2

En arbetsgivare som enligt 3 § andra stycket är skyldig att ge en

facklig förtroendeman tillträde till en arbetsplats och låta förtroendemannen
vara verksam där har rätt till förhandling med den berörda arbetstagarorgani-
sationen om tystnadsplikt rörande den information som ska lämnas till
förtroendemannen.

I sådana fall tillämpas 21 § andra och tredje styckena lagen (1976:580)

om medbestämmande i arbetslivet. Vad en facklig förtroendeman har fått
kännedom om med tystnadsplikt som avses i första stycket får förtroende-
mannen trots tystnadsplikten föra vidare till en ledamot i styrelsen för arbets-
tagarorganisationen. I ett sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelse-
ledamoten.

I fråga om den som utövar ett uppdrag enligt 3 § andra stycket på en ar-

betsplats i det allmännas verksamhet tillämpas 10 kap. 11�14 §§ och 12 kap.
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för bestämmelserna
i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 1990:1039.

SFS 2009:417

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt