SFS 1974:981

740981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:981 Lag

om arbetstagares r ätt till ledighet för utbildning;

Utkom från trycket

den 23 dec. 1974

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagenU

1 § Arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbild­

ning, har rätt till behövlig ledighet från sin an ställning enligt denna lag.

Har i lag meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller

den bestämmelsen. Beträffande förläggningen av ledighet kan avvikan­
de bestämmelse meddelas även genom annan författning än lag, om den

rör arbetstagare, vars avlöningsförmåner fastställes under medverkan
av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, eller arbets­
tagare hos riksdagen eller dess verk.

2 § Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag
inskränkes är ogiltigt i den delen.

Utan hinder av första stycket får avvikelse från 3 §, 4 § tredje stycket,

5 och 7 §§ samt 10 § andra och tredje styckena göras med stöd av

kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av

organisation som är att anse som huvudorganisation enligt lagen (1936;
506) om förenings- och förhandlingsrätt.

Arbetsgivare, som är bunden av kollektivavtal som avses i andra

stycket, får tillämpa avtalet även på arbetstagare som ej är medlem av
den avtalsslutande organisationen på arbetstagarsidan, under förutsätt­

ning att arbetstagaren sysselsättes i arbete som avses med avtalet och
ej omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

3 § Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens bör­

jan har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller

sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Arbetstagare som vill deltaga i utbildning, vilken till väsentlig del av­

ser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, har

rätt till ledighet även om han ej har uppnått den anställningstid som

har föreskrivits i första stycket.

Vid bestämmande av anställningstid enligt första stycket skall med-

2006

1 Prop. 1974; 148, InU 31, rskr 399.

¬

background image

räknas tid under vilken arbetstagaren har varit anställd hos annat före-

SFS 1974: 981

tag inom koncern som arbetsgivaren tillhör. Har företag eller del av

företag övergått till ny arbetsgivare, skall vid bestämmande av anställ­

ningstid hos den nye arbetsgivaren medräknas tid under vilken a rbetsta­
garen har varit anställd hos förutvarande arbetsgivaren eller hos företag

inom koncern som förutvarande arbetsgivaren tillhörde.

4 § Arbetsgivare har rätt att uppskjuta ledighet till senare tid än ar­

betstagaren har begärt enligt vad som sägs i 5�7 §§.

Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten, skall han genast underrätta

arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta.

Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal

beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör, skall underrättelse

om uppskovet genast lämnas förutom till arbetstagaren också till be­

rörd lokal arbetstagarorganisation. Arbetstagarorganisationen har rätt
att inom en vecka efter det att underrättelse lämnades påkalla över­
läggning med arbetsgivaren om uppskovet.

5 § �r eller brukar arbetsgivaren vara bunden av kollektivavtal be­

träffande den kategori som arbetstagaren tillhör och vill han att ledig­
heten skall taga sin början senare än sex månader efter arbetstagarens
framställning, fordras samtycke till uppskovet av den berörda lokala

arbetstagarorganisationen eller, om frågan hänskjutes till centrala över­
läggningar, av vederbörande huvudorganisation på arbetstagarsidan.

I fråga om ledighet som sammanlagt motsvarar högst en arbetsvecka

fordras samtycke som avses i första stycket så snart den frist arbets­
givaren önskar är längre än två veckor. Detsamma galler beträffande
ledighet som avses i 3 § andra stycket.

Vad som nu har sagts gäller även om företag eller del av företag

har övergått till ny arbetsgivare.

6 § Har arbetstagare ej fått påbörja sin ledighet inom två år efter

det att framställning gjordes, har han rätt att påkalla domstols prövning
av frågan om ledighetens förläggning.

Prövning som avses i första stycket får påkallas sedan ett år har

förflutit efter arbetstagarens framställning, om ledigheten sammanlagt
motsvarar högst en arbetsvecka.

Vad som nu har sagts gäller även om företag eller del av företag har

övergått till ny arbetsgivare.

7 § Vid prövning enligt 6 § skall skälig hänsyn tagas såväl till ar­

betstagarens önskemål som till intresset av att verksamheten hos arbets­

givaren kan fortgå utan allvarlig störning.

Kan flera arbetstagare ej samtidigt beredas ledighet, har den före­

träde som vill deltaga i utbildning som avses i 3 § andra stycket. I
andra hand skall företräde lämnas arbetstagare som ej har utbildning
motsvarande nioårig grundskola och, vid turordningen dem emellan,

den som har obekväm arbetstid.

Prövning enligt andra stycket sker inom varje kollektivavtalsområde

för sig.

2007

¬

background image

\

-V...-,

^

SFS 1974: 98i

8 § Sker uppsägning eller avskedande enbart av det skälet att arbets­

tagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet, skall åtgärden på

yrkande av arbetstagaren förklaras ogiltig. Därvid gäller 34�37 och
39 §§ samt 41 § första och andra styckena lagen (1974; 12) om anställ­
ningsskydd.

9 § Arbetstagare som har åtnjutit ledighet skall, när han återgår

i arbete, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om
arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft ledighet.

Den närmare innebörden av första stycket får regleras genom kol­

lektivavtal som avses i 2 § andra stycket. Därvid äger 2 S tredje stycket

motsvarande tillämpning.

10 § Arbetstagare som avbryter sin utbildning har rätt att återgå i

arbete.

Vill arbetstagaren utnyttja den rätt som tillkommer honom enligt

första stycket, skall han underrätta arbetsgivaren om att han vill återgå.
Arbetsgivaren är dock ej skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare
än två veckor eller, om ledigheten har varat minst ett år, en månad
efter det att han mottog underrättelsen. Vill arbetsgivaren utnyttja sin

rätt att uppskjuta återgången, skall han genast underrätta arbetstagaren
om detta och samtidigt ange när återgången kan ske.

Andra stycket gäller ej i fråga om ledighet som sammanlagt motsvarar

högst en arbetsvecka.

11 § �r eller brukar arbetsgivaren vara bunden av kollektivavtal be­

träffande den kategori som arbetstagaren tillhör och uppkommer tvist

om tillämpning av denna lag eller av koliektivavtalsbestämmelse som
med stöd av 2 § andra stycket har trätt i stället för 3 §, 4 § tredje styc­
ket, 5 §, 7 § eller 10 § andra och tredje styckena eller som avses i 9 §
andra stycket, gäller den berörda lokala arbetstagarorganisationens me­

ning om lagens eller kollektivavtalets rätta innebörd intill dess tvisten
har slutligt prövats.

Genom kollektivavtal som nu avses kan föreskrivas att den lokala

arbetstagarorganisationens rätt enligt första stycket i stället skall till­

komma huvudorganisationen.

12 § �r eller brukar flera arbetstagarorganisationer vara bundna av

kolleictivavtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör och
kan organisationerna ej enas om beslut enligt 5 eller 11 §, gäller den
mening som företrädes av organisation eller organisationer med sam­
manlagt mer än fyra femtedelar av antalet kollektivavtalsbundna arbets­
tagare på arbetsplatsen inom den berörda kategorin. Uppnås ej sådan

majoritet, förfaller den rätt som tillkommer organisation enligt an­

givna lagrum.

Första stycket gäller ej, om arbetstagarorganisationerna genom kollek­

tivavtal med arbetsgivaren har träffat annan överenskommelse.

13 § �&sidosätter arbetsgivare sina förpliktelser enligt denna lag eller

2008

kollektivavtalsbestämmelser som med stöd av 2 § andra stycket har

¬

background image

trätt i stället för 3 §, 4 § tredje stycket, 5 §, 7 § eller 10 § andra och

SFS 1974: 981

tredje styckena eller som avses i 9 § andra stycket skall han utge, för­
utom l ön och andra anställningsförmåner vartill arbetstagaren kan vara

berättigad, ersättning för uppkommen skada. Vid bedömande om och
i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tagas även till arbetstagar­
organisations intresse av att lagens bestämmelser iakttages i förhållan­
de till organisationens medlemmar samt till övriga omständigheter av
annan än rent ekonomisk betydelse. Ersättning för skada som avser tid

efter anställningens upphörande bestämmes högst till belopp som avses
i 39 § lagen (1974: 12) om anställningsskydd.

Arbetstagarorganisation kan åläggas att utge skadestånd om den, vid

utnyttjande av den rätt som enligt 11 § tillkommer arbetstagarorgani­

sationen, har föranlett felaktig tillämpning av lagen eller kollektivavtal

som avses i första stycket och organisationen har insett eller uppenbar­
ligen borde ha insett felaktigheten.

Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständig­

heter är skäligt, kan skadeståndet jämkas.

14 § Den som vill for dra skadestånd enligt 13 § skall underrätta mot­

parten om sitt anspråk inom fyra månader efter det att skadan inträffa­
de. Har inom den tiden förhandling rörande anspråket påkallats en­
ligt lagen (1936:506) om förenings- och förhandlingsrätt eller med
stöd av kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det

att förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom åtta
månader efter det att skadan inträffade.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om anspråk på

lön och a ndra anställningsförmåner som avses i 13 § första stycket.

Iakttages ej vad som föreskrives i första och andra styckena, är ta­

lan förlorad.

15 § Mål om tillämpning av denna lag handlägges enligt lagen (1974:

371) om rättegången i arbetstvister. Detsamma gäller författning som

avses i 1 § andra stycket, såvida författningen ej innehåller regler om

besvärsrätt.

Utan hinder av 11 § kan domstol meddela förordnande i tvistefrågan

för tiden intill dess tvisten har slutligt prövats. Yrkande om sådant
förordnande får ej bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att

yttra sig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.
Lagen gäller ej ledighet, varom ansökan har gjorts före ikraftträ­

dandet.

Kollektivavtal, som avses i 2 § andra stycket, 9 § andra stycket och

12 § andra stycket, kan ingås f�re ikraft trädandet.

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2009

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt