SFS 1982:89

820089.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:89

^

1

om ändring i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till
ledighet för utbildning;

den i6 mars i9 82

utfardad den 24 februari 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 och 13 §§ lagen (1974:981) om

arbetstagares rätt till ledighet för utbildning skall ha nedan angivna lydelse.

8 § Sker uppsägning eller avskedande enbart av det skälet att arbetstaga­

re begär eller tar i ans pråk sin rätt till led ighet, skall åtgärden på yrkande

av arbetstagaren förklaras ogilt ig. Därvid skall 34, 35, 37 , 39, 40, 4 2 och

43 §§ lagen (1982; 80) om anställningsskydd gälla.

'Prop. 1981/82:71, AU 11, rskr 153.

243

¬

background image

SFS 1982: 89

13 § �&sidosätter arbetsgivare sina förpliktelser enligt denna lag eller

kollektivavtalsbestämmelser som med stöd av 2 § andra stycket har trätt i

stället för 3 §, 4 § tredje stycket, 5 §, 7 § eller 10 § andra och tredje
styckena eller som avses i 9 § andra stycket skall han utge, förutom lön
och andra anställningsförmåner vartill arbetstagaren kan vara berättigad,
ersättning för uppkommen skada. Vid bedömande om och i vad mån skada

har uppstått skall hänsyn tagas även till arbetstagarorganisations intresse

av att lagens bestämmelser iakttages i förhållande till organisationens

medlemmar samt till övr iga omständigheter av annan än rent ekonomisk

betydelse. Ersättning för skada som avser tid efter anställningens upphö­
rande bestämmes högst till belopp som avses i 39 § lagen (1982:80) om

anställningsskydd.

Arbetstagarorganisation kan åläggas att utge skadestånd om den, vid

utnyttjande av den rätt som enligt 11 § tillkommer arbetstagarorganisatio­
nen, har föranlett felaktig tillämpning av lagen eller kollektivavtal som

avses i första stycket och organisationen har insett eller uppenbarligen

borde ha insett felaktigheten.

Om det med hänsyn till skadans storlek eller andra omständigheter är

skäligt, kan skadeståndet jämkas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

På regeringens vägnar

INGEMAR ELIASSON

Lars Lunning
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Mt;

nr

i'lllbl,

G�

GGHll

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt