SFS 1976:595

760595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändrieg i lagen (1974: 981) om arbetstagares r ätt

till ledighet för otbildmng;

utfärdad den 10 juni 1976.

SFS 1976: 59 5

Utkom från trycket

den 19 juli 1976

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 2 och 14 §§ lagen (1974: 981)

om arb etstagares rätt till ledighet för utbildning skall ha nedan angivna
lydelse.

2 § Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag

inskränkes är ogiltigt i den delen.

Utan hinder av första stycket får avvikelse f rån 3 §, 4 § tredje styc­

ket, 5 och 7 §§' samt 10 § andra och tredje styckena göras med stöd av

kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av or­
ganisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt
lagen (1976; 580) om medbestämmande i arbetslivet.

Arbetsgivare, som är bunden av kollektivavtal som avses i andra

stycket, få r tillämpa avtalet även på arbetstagare som ej är medlem av
den avtalsslutande organisationen på arbetstagarsidan, under förutsätt­

ning att arbetstagaren sysselsättes i arbete som avses med avtalet och
ej omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

14 § Den som vill fordra skadestånd enligt 13 § skall underrätta mot­

parten om sitt anspråk inom fyra månader efter det att skadan inträf­

fade. Har inom den tiden förhandling rörande anspråket påkallats en­
ligt lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd

av kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att
förhandlingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom åtta må­

nader efter det att skadan inträffade.

' Prop. 1975/76; 105 (bi l. 1), InU 45, rsk r 404.

76�SFS 1976

1201

¬

background image

SFS 1976: 595

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om anspråk på

lön och andra anställningsförmåner som avses i 13 § första stycket.

lakttages ej vad som föreskrives i första och andra styckena, är talan

förlorad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

t

På regeringens vägnar

t

INGEMUND BENGTSSON

Ake Bouvin
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt